Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Usługi geodezyjne - specjalistyczne pomiary - VipSeoVipSeo
Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na pozbycie się zbędnego owłosienia
2 września, 2020
Skuteczne pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a do tego opracowujemy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o założone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów oraz linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu wieży, komina czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wykazującą prawidłowość wykonania lub poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki wieloletniej praktyce geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok